REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług

AGPRESS sp. z o.o. (dalej „Drukarnia”) ustala niniejszy regulamin, który określa prawa i obowiązki stron w zakresie realizacji zamówień oraz usług oferowanych i  przeprowadzanych przez Drukarnię na podstawie Zleceń otrzymanych od Zleceniodawców.

Złożenie Zlecenia przez Zleceniodawcę jest równoznaczne z akceptacją, potwierdzeniem i zrozumienia warunków niniejszego regulaminu oraz z zawarciem umowy Zlecenia. Strony przyjmują wszelkie postanowienia regulaminu jako wiążącą podstawę ich współpracy i zobowiązują się zgodnie współdziałać w celu wykonywania zadań określonych w zleceniu.

Definicje podstawowych pojęć zawartych w niniejszym regulaminie oraz materiałach wykorzystywanych w toku współpracy:

Drukarnia – AGPRESS sp. z o.o., ul. Nowa Biała 34, 09-411 Biała, NIP 774-307-71-33

 

Zleceniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Drukarnię
na podstawie złożonego Zlecenia i zasad określonych w niniejszym regulaminie.

Reklama – każdy przekaz mający na celu promocję sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popieranie pożądanego przez Zleceniodawcę, określonych spraw i idei bądź osiągnięcie innego efektu.

Zlecenie – dokument zawierający techniczne i organizacyjne warunki realizacji usług świadczonych przez Drukarnię, który stanowi podstawę zawarcia umowy pomiędzy Stronami. Zlecenie polega w szczególności, ale nie wyłącznie na: druku etykiet, katalogów, plakatów, książek, teczek, toreb, produkcji opakowańprojektowania graficznego, obróbki materiału klienta.

Modyfikacja zlecenia – zmiana ustalonych terminów, parametrów technicznych, liczby egzemplarzy, zmian projektu, zmian kolorystycznych i innych mających bezpośredni wpływ na parametry zamówienia wprowadzona po rozpoczęciu wykonywania Zlecenia.

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Usługi świadczone przez Drukarnię są realizowane na podstawie materiałów, projektów i wytycznych przekazanych przez Zleceniodawcę lub materiałów przygotowanych przez Drukarnię na potrzeby Zleceniodawcy.
 2. Zakres świadczonych przez Drukarnię usług będzie dotyczył poszczególnych towarów lub usług wskazanych Drukarni przez Zleceniodawcę do opracowania. Wszelkie informacje niezbędne
  do zidentyfikowania tych towarów lub usług Zleceniodawca przedstawi Drukarni przed przystąpieniem do realizacji Zlecenia.
 3. Strony wskażą odpowiednie osoby (oraz ich adresy e-mail) upoważnione do kontaktu w ramach współpracy. Oświadczenia składane przez te osoby będą przez Strony traktowane jak oświadczenia Stron, w szczególności w zakresie akceptacji proponowanych przez Drukarnię projektów, rozwiązań lub czynności we wszelkich sprawach wskazanych w niniejszym regulaminie, lecz z wyłączeniem §2 ust. 2 zd. 2 i §4 ust. 79.

§2 Składanie Zlecenia

 

 1. Zlecenie jest składane Drukarni przez Zleceniodawcę za pomocą formularza, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Drukarnia potwierdza przyjęcie Zlecenia w jeden
  z w/w sposobów.
 2. Po uzgodnieniu przez Strony technicznych i organizacyjnych warunków realizacji Zlecenia Drukarnia za pomocą poczty elektronicznej przesyła Zleceniodawcy formularz Zlecenia wraz
  z załącznikami lub potwierdza przyjęcie Zlecenia do realizacji w sposób wymieniony w pkt.1. Zlecenie jest podpisywane przez osoby upoważnione do reprezentacji Zleceniodawcy, jeśli Strony uznają to za konieczne, skany podpisanych dokumentów są przesyłane do Drukarni drogą elektroniczną a oryginały dokumentów są dostarczane za pomocą poczty tradycyjnej, choć nie stanowi to niezbędnego wymogu do skutecznego zawarcia umowy.
 3. Na podstawie Zlecenia Drukarnia realizuje Zlecenia, polegające na: realizacji usług projektowo poligraficznych w technice offsetowej lub fleksograficznej lub innych usług na rzecz Zleceniodawcy, wymienionych w Załączniku do Zlecenia.
 4. Składając Zlecenie Zleceniodawca oświadcza, że:

1)      jest uprawniony do posługiwania się informacjami, danymi, projektami, fragmentami utworów, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorcami zdobniczymi oraz innymi elementami stanowiącymi przedmiot ochrony prawnej na podstawie prawa autorskiego i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, prawa do tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych zezwoleń wymaganych w realizacji Zlecenia,

2)      dostarczone Drukarni w celu realizacji Zlecenia materiały, a także wszelkie ich elementy, w szczególności treść i forma oraz zawartość, są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami szeroko rozumianego prawa powszechnego, prawa własności intelektualnej, a także dobrymi obyczajami, nie wprowadzają w błąd oraz nie stanowią nieuczciwej praktyki rynkowej, a także nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub praw pokrewnych,

3)      elementy będące przedmiotem produkty lub usługi są dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa, a Zleceniodawca posiada wszelkie wymagane prawnie zezwolenia na obrót nimi lub ich świadczenie.

 

§3 Warunki techniczne wykonywania usług

 

 1. Warunkiem prawidłowego wykonania Zlecenia przez Drukarnię, w przypadku, gdy materiały nie są przygotowane przez Drukarnię, jest dostarczenie przez Zleceniodawcę materiałów na warunkach określonych w §4 niniejszego regulaminu oraz zgodnych
  z charakterystyką określoną w zleceniu.
 2. Szczegółowe specyfikacje techniczne oferowanych form druku zostaną przekazane lub określone przed realizacją Zlecenia.
 3. Drukarnia zastrzega prawo do oznaczenia materiałów zgodnie z obowiązującym prawem.
 4. Drukarnia jest uprawniona do odmowy lub wstrzymania Zlecenia, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ich treść lub treść strony docelowej jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego bądź narusza prawa osób trzecich. W takim przypadku Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za odmowę lub wstrzymanie emisji.
 5. W razie odmowy lub wstrzymania realizacji Zlecenia o którym mowa w ust. 5, Drukarnia zaproponuje alternatywne rozwiązanie, obejmujące m.in. zmianę materiałów.
 6. Drukarnia jest uprawniona do zwrotu poniesionych środków wypłaconych na zakup materiałów do przygotowania produkcji.
 7. Drukarnia realizuje Zlecenia w zgodnie ze standardami: dla druku offsetowego wskazania normy ISO 12647-2, dla druku flexo wskazania normy ISO 12647 – 6.

§4 Współdziałanie stron i wypowiedzenie Zlecenia

 

 1. Wszystkie wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną, materiały projektowe konieczne do rozpoczęcia realizacji Zlecenia muszą być dostarczone najpóźniej na 3 dni roboczych przed rozpoczęciem realizacji Zlecenia. Materiały muszą być przesłane drogą elektroniczną lub inna adekwatną na adres przedstawiciela Drukarni obsługującego Zleceniodawcę lub dostarczone fizycznie na cyfrowym nośniku danych do siedziby Drukarni.
 2. Drukarnia poinformuje Zleceniodawcę o ewentualnych niezgodnościach ze specyfikacją techniczną w materiałach przekazanych przez Zleceniodawcę.
 3. W przypadku, gdy stworzenie materiałów oraz projektu zostanie zlecone Drukarni, wszelkie wytyczne i informacje dotyczące treści oraz formy tych materiałów powinny zostać przekazane Drukarni przez Zleceniodawcę najpóźniej w dniu Zlecenia.
 4. Niedostarczenie przez Zleceniodawcę w określonym w ust. 1 terminie poprawnie wykonanych materiałów może skutkować tym, że rozpoczęcie realizacji Zlecenia zostanie opóźnione w stosunku do terminów ustalonych w Zleceniu. Wszelkie zasadne koszty poniesione przez Drukarnię, a związane z opóźnieniem wejścia Zlecenia na produkcję, poniesie Zleceniodawca, Drukarnia dołoży jednak wszelkich starań, aby realizacja Zlecenia odbyła się zgodnie
  z terminami zawartymi w Zleceniu.
 5. Jeśli w wyniku niedostarczenia materiałów przez Zleceniodawcę termin rozpoczęcia realizacji Zlecenia, zostanie – za zgodą Drukarni – przesunięty, nie rodzi to po stronie Drukarni obowiązków odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania Zlecenia w terminie ani obowiązku zwrotu należności za niezrealizowaną z tego powodu część Zlecenia
 6. Jeżeli Zleceniodawca zdecyduje się na wymianę materiałów i zmianę parametrów Zlecenia po rozpoczęciu jego realizacji, odpowiednio stosowane będą wszelkie postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące przygotowania i realizacji Zlecenia (§2-5).
 7. Informację dotyczącą wymiany materiałów Zleceniodawca może Drukarni przekazać za pośrednictwem przedstawiciela lub pracownika desygnowanego do współpracy
  z Drukarnią przy realizacji Zlecenia, jeśli taka wymiana nie powoduje wzrostu wartości Zlecenia.
 8. Zleceniodawca może wypowiedzieć Zlecenie zgodnie zasadami wypowiedzenia określonymi
  w Zleceniu przez złożenie stosownego oświadczenia Drukarni w takiej samej formie w jakiej nastąpiło złożenie Zlecenia, na adres wskazany w, z zastrzeżeniem zasad ustalonych w ust. 9.
 9. Wypowiedzenie Zlecenia bez ponoszenia kosztów przez Zleceniodawcę możliwe jest do momentu przystąpienia do realizacji Zlecenia przez Drukarnię. Wypowiedzenie dokonane w późniejszym upoważnia Drukarnię do zatrzymania 10% łącznego wynagrodzenia netto określonego w Zleceniu oraz rodzi po stronie Zleceniodawcy obowiązek zwrotu rzeczywiście poniesionych przez Drukarnię zasadnych kosztów związanych z czynnościami zmierzającymi do przystąpienia do realizacji Zlecenia, w szczególności z zakupem materiałów, kosztów projektu, rezerwacją mocy produkcyjnych, pracą Drukarni lub jej podwykonawców. Zatrzymanie przez Drukarnię części wynagrodzenia nie wyłącza możliwości żądania przez nią odszkodowania na zasadach ogólnych.

§5 Realizacja i kontrola realizacji Zlecenia

 

 1. Zleceniodawca jest zobowiązany poinformować Drukarnię o ewentualnych zastrzeżeniach do
  7 dni od otrzymania przekazania zamówienie. Brak zgłoszenia zastrzeżeń jest równoznaczny z pełną akceptacją realizacji Zlecenia i kosztów jego realizacji.
 2. Jeżeli Zlecenie nie zostało w pełni zrealizowane w oznaczonym terminie, możliwe jest wydłużenie czasu jej realizacji lub odpowiednie zmniejszenie, dostosowanie wartości wynagrodzenia wymienionego w Zleceniu.
 3. Drukarnia nie odpowiada za nieprawidłowości w realizacji Zlecenia, za których powstanie odpowiedzialne są osoby trzecie, w szczególności w zakresie problemów technicznych, które pozostają poza sferą kontroli Drukarni.
 4. Strony postanawiają, że jeżeli z winy Drukarni realizacja Zlecenia nie zostanie zrealizowana lub zostanie zrealizowana niewłaściwie z winy Drukarni, Drukarnia będzie zobowiązana do naprawienia Zlecenia poprzez naprawę wadliwej części nakładu w sposób przyjęty w technologii wytwarzania.

§6 Prawa autorskie

 

 1. Strony niniejszym postanawiają, że z chwilą stworzenia nośników inkorporujących materiały graficzne, projektowe, przygotowanych przez osoby zatrudnione przez Drukarnię w wykonaniu projektu, podlegają one ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83).
 2. W ramach wynagrodzenia określonego każdorazowo w Zleceniu, z chwilą zapłaty i zawarcia stosownej umowy na piśmie Drukarnia przenosi na Zamawiającego prawa do posługiwania się materiałami wytworzonymi przez Drukarnie.
 3. Na podstawie odrębnej umowy Zleceniodawca może przejąć całość praw majątkowych w postaci materiałów graficznych, przygotowanych przez Drukarnię, na wszystkich wymienionych poniżej polach eksploatacji, co uprawnia Zleceniodawcę do korzystania, używania i rozpowszechniania części składowych we wszystkich formach, w dowolnej ilości egzemplarzy, z prawem do wykorzystania przez Zleceniodawcę bez ograniczeń czasowych, w kraju i za granicą, wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Zakres wykorzystania materiałów, o których mowa w zdaniach poprzednich, obejmuje następujące pola eksploatacji:

a)      wyłączne używanie i wykorzystanie w celach komercyjnych,

b)      utrwalenie we wszelkiej postaci,

c)      wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej – w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,

d)     zwielokrotniane jakąkolwiek techniką w dowolnej ilości egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, w tym na: dyskach audiowizualnym, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego,

e)      publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie niezależnie od miejsca ekspozycji
w tym ekspozycji w Internecie, publicznego wystawiania w mediach,

f)       prawo obrotu w kraju i za granicą,

g)      rozpowszechnianie, w tym wypożyczanie, najem, dzierżawa lub wymiana nośników,
na których utwory utrwalono,

h)      nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

i)        tłumaczenia i sporządzenie wersji obcojęzycznych,

j)        dokonywanie zmian, modyfikacji i poprawek,

k)      zamieszczania w materiałach wewnętrznych, szkoleniowych i korporacyjnych,

l)        wydawania w różnych znanych formatach edytorskich i nieograniczonym nakładzie,

m)    umieszczanie w sieci Internet, w sieciach wewnętrznych Zamawiającego typu Intranet oraz sieci zewnętrznej Zamawiającego typu Ekstranet,

n)      udzielenie licencji na wykorzystanie.

4. Niezależnie od powyższego, Drukarnia jest uprawniona do wykorzystywania wszelkich materiałów wykorzystanych do realizacji Zlecenia przy prezentacji swoich dokonań, w tym również poprzez uczestnictwo w kongresach, seminariach marketingowych czy konkursach reklamowych oraz w portfolio Drukarni umieszczanym w Internecie. We wskazanym zakresie Drukarnia może wykorzystywać materiały działając jako AGPRESS sp. z o.o.,  jak również pod identyfikującym ją znakiem towarowym  „Agpress”.

§7 Reklamacje

 

 1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest zgłoszenie w formie pisemnej i przesłanie na adres Zleceniobiorcy wskazany w zleceniu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokumentację fotograficzną lub dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.
 3. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.
 4. Drukarnia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. W niektórych wypadkach do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji może być niezbędne przekazanie przez Klienta części lub całości nakładu reklamowanego Zamówienia lub dodatkowych wyjaśnień lub dokumentacji. O konieczności przekazania próbek druków lub dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji Drukarnia poinformuje Klienta, który zobowiązany jest je przekazać Drukarni w ciągu 7 dni roboczych. Nie udzielenie wymaganych informacji przez Klienta jest równoznaczne z oddaleniem reklamacji.
 5. Z uwagi na to, że techniki druku stosowane przez Drukarnię wykorzystują inną przestrzeń barwną niż monitory wyświetlające obraz, różnice kolorystyczne między drukami a ich obrazem na monitorze nie mogą być podstawą reklamacji.
 6. Drukarnia dopuszcza, a Klient akceptuje nieznaczne różnice w kolorystyce stałych zleceń z uwagi na wykorzystywanie przez Drukarnię różnych maszyn w procesach druku.
 7. Za wadę warstwy lakieru dyspersyjnego lub UV uznaje się występowanie miejsc niepolakierowanych na powierzchni na której wg projektu miał być lakier, występowanie lakieru na powierzchni, na której wg projektu nie miało być lakieru, a także łuszczenie się warstwy lakieru.
 8. Z uwagi na specyfikę procesu druku i obróbki arkuszy Drukarnia dopuszcza, a Klient akceptuje następujące odchylenia:

a)      falcowanie, bigowanie, perforacja: przesunięcie od linii nominalnej do 1 mm

b)      wykrawanie wykrojnikiem lub nacinanie podkładu: przesunięcie od linii nominalnej do 2 mm

c)      krojenie na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm

d)     pasowanie kolorów: tolerancja do 0,08 mm dla papierów powyżej 65g/m2 i do 0,12 mm dla innych papierów

e)      Różnice w ilości dostarczonych egzemplarzy: tolerancja do 5% zamówionego nakładu

f)       Pasowanie lakieru wybiórczego: tolerancja do 1 mm

 

9. Reklamacje związane z jakością dostaw kurierskich lub własnych Drukarni będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem lub dostawcą Drukarni, przesłanego do Drukarni w ciągu 3 dni roboczych. Brak protokołu lub przesłanie go w późniejszym terminie jest równoznaczne z oddaleniem reklamacji.

10.  Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane Zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.

11.  Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia  w realizacji dostaw za pośrednictwem przesyłek kurierskich.

 

 

§8 Informacje Poufne

 

 

 1. Zleceniodawca potwierdza, że w związku z wykonywaniem usług przez Drukarnię na podstawie złożonego Zlecenia uzyskuje dostęp do Informacji Poufnych, stanowiących tajemnicę Drukarni.
 2. Informacje Poufne to wszelkie materiały – niestanowiące materiałów wskazanych w §6 ust. 2 – dostarczone, udostępnione czy wykonane przez Drukarnię w toku współpracy ze Zleceniodawcą lub przy jej nawiązywaniu, niezależnie od formy, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane. Takie materiały mogą zostać wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji umowy pomiędzy Drukarnią i Zleceniodawcą i nie będą udostępniane przez Zleceniodawcę osobom trzecim, a Drukarnia zachowuje do nich całość autorskich praw majątkowych. W ich zakres wchodzą:

–        dokumentacja dotycząca składanej przez Drukarnię oferty, obejmującej Zlecenie, umowę lub jej wzór przedstawiony w trakcie negocjacji, stawki obowiązujące za wykonanie poszczególnych etapów Zlecenia oraz stawki obowiązujące Drukarnię przy współpracy z podwykonawcami, a także wszelkie pozostałe elementy oferty prezentowane Zleceniodawcy w trakcie nawiązywania lub prowadzenia współpracy z Drukarnią, a niestanowiące materiałów reklamowych;

–        dokumentacja obejmująca raporty z toku realizacji Zlecenia,

 1. Rozwiązania funkcjonalne stosowane przez Drukarnię przy realizacji usług oraz treść materiałów wskazanych w ust. 2, stanowią przejaw działalności twórczej Drukarni i są wynikiem zastosowania innowacyjnych metod realizacji zleceń, korzystania z usług oferowanych przez podwykonawców.
 2. Strony zgodnie potwierdzają, że wymienione w ust. 2 materiały stanowią własność Drukarni i są przedmiotem ochrony na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 3. Jednocześnie Drukarnia potwierdza, że w ramach świadczenia usług na podstawie złożonego Zlecenia zostają jej przekazane przez Zleceniodawcę informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa. W zakres tych informacji wchodzą w szczególności dane dotyczące promowanych produktów lub usług oraz funkcjonalne rozwiązania stosowane przez Zleceniodawcę w ramach działalności jego przedsiębiorstwa.
 4. Przekazane przez Zleceniodawcę informacje będą przez Drukarnię chronione przed utratą bądź nieuprawnionym udostępnieniem osobom trzecim oraz wykorzystywane jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług powierzonych Drukarni na podstawie Zlecenia.
 5. Obowiązek zachowania w tajemnicy i dbania o bezpieczeństwo Informacji Poufnych powstaje
  z chwilą przekazania ich Zleceniodawcy przez Drukarnię i trwa przez okres 2 lat.

§9 Zapłata wynagrodzenia

 

 1. Faktura VAT za usługi świadczone przez Drukarnię zostanie wystawiona przez Drukarnię
  i dostarczona Zleceniodawcy w terminie i na warunkach przewidzianych w Zleceniu. Faktury mogą być przez Drukarnię wystawiane i doręczane w formie elektronicznej, na co Zleceniodawca wyraża zgodę.
 2. Termin płatności faktury VAT Strony określają. Za datę dokonania płatności Strony przyjmują datę uznania kwot na rachunku Drukarni.
 3. W przypadku niezapłacenia faktury w terminie podanym w Zleceniu, Drukarni przysługują odsetki ustawowe. Niezapłacenie w terminie faktury VAT jest podstawą do wstrzymania realizacji usługi albo odstąpienia przez Drukarnię od realizacji innych Zleceń dla Zleceniodawcy, przy czym nie rodzi to obowiązków odszkodowawczych dla Drukarni z tytułu niezrealizowania całości lub części Zlecenia.

 

§10 Siła wyższa

 

 1. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy Zlecenia, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jego kontrolą, w tym w szczególności, (choć nie wyłącznie): wybuchu lub groźby wybuchu wojny, aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci Internet lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów działań siły wyższej.
 2. W przypadku wyżej wymienionych zdarzeń, Drukarnia zobowiązuje się zaproponować, jeśli będzie to możliwe, inne dogodne warunki realizacji Zlecenia.

 

§11 Okres obowiązywania

 

 1. Usługi świadczone przez Drukarnię są realizowane w zakresie oraz terminach wskazanych
  w poszczególnych Zleceniach. Niniejszy regulamin normuje szczegółowe zasady współpracy Stron przez cały czas świadczenia usług przez Drukarnię dla Zleceniodawcy, z zastrzeżeniem zobowiązania do przestrzegania zasad poufności określonego w §8.
 2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Zlecenia w przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę postanowień niniejszego regulaminu lub zasad ustalonych w Zleceniu.

 

 

§12 Postanowienia końcowe

 

 1. Wszystkie Zlecenia, do których ma zastosowanie niniejszy regulamin, podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności przepisy o umowie Zlecenia oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Strony ustalają, że wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Drukarni.
 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zapisami przyjętymi przez strony stosuje się zapisy zawarte w Zleceniu.